شمیم دانش
...اطلاعات عمومی 
لینک دوستان

تحليل محتوايي واحد ( 1 ) : فناوري و سيستم

با علاقه اي كه اكثر فراگيران به آسمان و پرواز و هر فرآيندي كه آنها را به اوج سوق دهد دارند ، تصوير« ص 4 »اين كتاب در واحد اول شماي يك موشك و هواپيما را نشان مي دهد با آن تصويري كه فردي از طريق تلسكوپ به ستاره هاي آسماني نگاه مي كند . فراگير با اين ذهنيت كه از سالهاي قبل ( اول و دوم ) در مورد واحد اول ( فناوري وسيستم ) دارد به راحتي مي تواند سؤال عنوان شده در ابتداي اين فصل را پاسخگو باشد ؛ كه چه سؤالاتي در ذهن انسان باعث شد،كه وسايل بالا را اختراع كند ؟ ( موشك ، فضا پيما و تلسكوپ ) . و سپس با اراية مقداري توضيح به سؤال دوم مي رسد كه آيا مي دانيد قدرت تفكر انسان تا چه اندازه است ؟ و در ادامه بايك مثالي ساده سؤال عنوان شده را واضح تر مي كند و در اين قسمت فراگير مي تواند با استفاده از بارش مغزي به راحتي اين سؤال را درك و در پاسخگويي كوشا باشد . « امروزه اصطلاح تكنولوژي كه معادل آن «‌فناوري » را براي آن برگزيده اند ، بيش از هر زمان ديگري بر سر زبانها افتاده است و روزي نيست كه بارها اين كلمه را نشنويم و يا در نوشته اي با آن روبرو نشويم . گروه هاي مختلفي كه اين اصطلاح را را به كار مي برند ممكن است معاني مختلفي از آن در ذهن داشته باشند . گروهي آن را به معني ابزارهاو ماشين آلات مي گيرندومثلا مي گويند فناوري ( تكنولوژي )  ساخت فلان وسيله به كشور ما نيامده است ، عد ه اي آنرا به معني مصنوعات و دستگاههاي مدرن و پر زرق و برق ميدانند و عده اي هم از آن معناي شيوة انجام يك كار را مراد مي كنند . گرچه نمي توان هيچ يك از مفاهيم ذكر شده را بكلي نادرست شمرد اما شايد هيچ يك از آنها هم معناي جامع و كامل اين كلمه را آنچنان كه بين اهل فن متداول است ، در بر نداشته باشد . بنابراين بهتر است ابتدا ، مفهوم اين اصطلاح را روشن سازيم و در كاربرد هاي آينده يك معناي مشخص را در ذهن بياوريم . » ( قريشي ، 80 ، ص 52 )

مطالبي را كه در فوق عنوان شد تنها به يافته هاي فردي اشخاص و ديدگاههاي ابتدائي آنها از واژة فناوري ( تكنولوژي ) دارد . انجمن بين المللي آموزشي تكنولوژي كه يك انجمن ملي ـ آموزشي است و فعاليتهاي مختلفي در ارتباط با آموزش تكنولوژي انجام داده و مي دهد و نشريات و منابعي در اين زمينه تهيه و منتشر ساخته است ، تكنولوژي را چنين تعريف مي كند :« ازيك ديدگاه كلي مي توان گفت تكنولوژي يعني اينكه انسانها چگونه طبيعت را در جهت خواسته ها و اهداف خويش تغيير مي دهد . در لغت يوناني كلمة  تنكه يا  « تخنه » به معناي فن ، مهارت وخلاقيت به كار رفته است . بنابراين از نظر لغوي مي توان تصور كرد كه معناي تكنولوژي عبارتست از : عمل ساختن و به كار بردن . اما به معناي وسيعتر تكنولوژي يعني مجموع دانش ها و فرآيند ها يي كه انسانها به كار مي برند تا توانايي خود را افزايش دهند و نياز ها و خواسته هاي خود را برآورده سازند.»( قريشي ، 80 ، ص 52 )

اهداف آموزش فناوري :

با توجه به آنچه در بارة مفهوم و زمينة آموزش تكنولوژي گفته شد ، چنين در مي يابيم كه فراگيران بايد طوري تربيت شوند كه بتوانند نيازها و مشكلات خود را شناسائي كنند ، در مورد آنها فكر كنند و راه حلهاي خود را به صورت طرح هايي قابل اجرا عرضه كنند ، معايب طرح را بررسي كنند ، طرحي را به عمل در آورده و وسيله اي را بسازند و بالاخره پس از ساخت وسيله جوانب مثبت و منفي ،كارايي آنرا ارزيابي كرده در جهت بهبود و اصلاح طرح خود بكوشند . هر يك از مراحل فوق نيازمند يادگيري و تمرين است و برنامة درسي بايد زمينة يادگيري و تمرين اين مراحل را فراهم سازد . در كشورهايي كه آموزش تكنولوژي با همين نام در برنامه هاي درسي وجود دارد ، « اهدافي تا حدودي مشابه به شرح زير براي آن منظور شد ه است :

1. آشنائي فراگيران با مفاهيم اساسي تكنولوژي و رابطة‌‌ آن با ساير علوم .

2.  آشنائي فراگيران با تأثيرات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي تكنولوژي .

3. آشنائي فراگيران با خصوصيات فرآيند طراحي .

4. آشنائي فراگيران با نقش تحقيق ، ابتكار و خلاقيت و تجربه در فرآيند حل مسأله.

5. كسب توانائي فراگيران در به كارگيري مناسب و نگهداري سيستمهاي تكنولوژيكي .

6. كسب توانائي فراگيران در انتخاب مواد و توليد محصولات در زمينه هاي مختلف بر حسب علاقه .

7. كسب توانائي فراگيران در ارزيابي تأثيرات محصولات و سيستم هاي تكنولوژيكي .»( قريشي ، 80 ، ص 53 )

در واحد فناوري و سيستم سال سوم ( آزمايشي ) فراگيران را به سمت داشتن تفكري خلاق فرا مي خواند . رابطة تفكر را از نظر زمان با عبادت مقايسه مي كند كه يك رابطة‌مذهبي برقرار كرده . آيا مي دانيد «ص 5 ». به بررسي يكي از شيوه هاي پرورشي تفكر و خلاقيت پرداخته كه آن را شركت كردن در كار ها و بحثهاي گروهي دانسته است . در ادامه به داشتن تمركز براي ارائه ايده هاي نو پرداخته است ؛ در قسمت بحث كنيد به بررسي تفكر خلاق ميان انسان و پردگان پرداخته .( بحث كنيد« ص 6 ») و با ارايه تصاوير« ص 6 »اين مورد كاملا مشهود مي باشد . در بررسي كنيد« ص 7 »فراگيران را به داشتن مسائل و مشكلات محل سكونت خود يا مدرسه معطوف  كرده و از آنها خواسته شده كه آنها را مرحله ( گام )بندي كنند و در هر يكي از مراحل عملي را انجام داده تا بتوانند براحتي مسأله يا مشكل عنوان شده توسط خود فراگير حل گردد .

يكي از مهمترين مراحل توليد هر محصول فناوري مرحلة انتخاب وتغيير مواد است ؛ كه در كتاب لباس آتش نشان ها را به عنوان مثال نام برده است . در فكر كنيد «ص10 »سؤالي عنوان شده توسط كه فراگيررا در حل مسأله بصورت خودكفا مي تواندياري دهد. در« ص11 »كتاب رعايت اصول بهداشتي براي استفاده از مواد مورد توجه قرار گرفته است.

بطور كلي در واحد فناوري سال سوم تمام مطالبي كه آورده شده يا به عنوان محتواي درسي چه مباحث تئوريك ( مطالب درسي ، فكر كنيد ، بحث كنيد و بررسي كنيد ) و چه مباحث عملي شامل فعاليتها ؛ تنها مي توان گفت كه يك هدف را دنبال مي كنند و آن هم فراگيران را به تفكر، آن هم از نوع خلاقيت سوق  مي دهد . بيش تر بدانيد «ص 12 »و«ص 13» مطالبي را در مورد توليد محصول استاندارد توضيح داده وبه رابطة علامت استاندارد با مرغوبيت كالا ( محصول فناوي ) پرداخته است .                                           محتواي كتاب حرفه و فن در واحد فناوري توجه كافي به زيبائي محصولات فناوري نيز پرداخته و آنرا تقسيم بندي كرده است ؛ به دو بخش : 1 . ساخت محصول  2. بسته بندي محصول .                                     در« ص 14» و«ص 15» فعاليت مربوط به بخش فناوري عنوان شده كه فراگير را با مسأله روبرو ساخته وازآن مي خواهد كه فكر كند و با استفاده از وسايل متناسب با نوع طرح رابطه اي را از طريق فكر خود با آن بيان كند . فعاليتهايي از قبيل تكميل يك طرح ( ساعتي براي ناشنوايان ) و ساخت يك وسيله ابتكاري : با استفاده از وسايل دور ريز پيرامون فراگير ؛ فراگيران  بتوانند وسيله اي را طرح ريزي و بسازند،  ساخت يك وسيلة ابتكاري با كاغذ و در پايان ساخت يك چراغ قوه كه فعاليتي  مي باشد؛ كه فراگيران بتوانند ابتدا و سايل و ابزار را مهياكنند ، با تفكر خلاق بين آنها رابطه اي برقرار كرده  و سپس آن وسيله را بسازند .

سيستم: ( System   )

در مورد مبحث سيستم نيز در سالهاي اول و دوم توضيحاتي ارايه شده است ؛ در سال سوم فراگيران را با سيستمهاي پيچيده و چگونگي ارتباط بين سيستمهاي فرعي و سيستم اصلي آشنا مي كند . قبل از تحليل محتوايي قسمت سيستم ابتدا تعاريف مختصري از سيستم را بيان مي كنيم :

سيستم ( System   ):«عبارتست از منظومه اي از عناصر و اجزاي مرتبط و در حال كنش و واكنش متقابل كه يك واحد را بوجود مي آورد .»( آقاي شكرچي زاده ، جزوة آموزشي صنعت 2 )

سيستم ( System   ):«مجموعه اي است از چندين جزء وابسته به يكديگر تشكيل يافته است و يا به عبارتي ديگر سيستم مجموعه اي از عناصر مربوط به هم و متصل  است كه يك ساختمان واحد را تشكيل مي دهد .»( آقاي شكرچي زاده ، جزوة‌آموزشي صنعت 2 ،از فرهنگ لغت ( Webster )

به هر حال شايد بيش از يكصد تعريف براي سيستم وجود داشته باشد و وجود اينگونه تعاريف متعدد نشانگر آنست كه نمي توان تعريف همه جانبه اي براي سيستم بيان كرد .

در آموزش حرفه و فن سال سوم  ( آزمايشي ) به بررسي سيستمهاي پيچيده پرداخته و آنرا متشكل از چند سيستم فرعي دانسته است . به گونه اي كه سيستم هاي فرعي براي انجام دادن بخشي از وظيفه سيستم اصلي ايجاد مي شوند و مثالهائي از قبيل دوچرخه ، اتومبيل و موتور سيكلت را عنوان كرده است . به دليل آشنائي اكثر فراگيران با دوچرخه به عنوان يك وسيلة حمل و نقل آن را مورد بررسي قرار داده تا فهم آن براي فراگير قابل لمس باشد . دوچرخه كه يك سيستم اصلي مي باشد را به پنج سيستم فرعي تقسيم بندي كرده است .  و هر كدام را مورد بررسي قرار داده است .

در بحث كنيد« ص 17» سؤالي در مورد دينام دوچرخه عنوان شده كه فراگير تفاوت بين دينام در جلوي دوچرخه با دينام در عقب دوچرخه را مورد بحث بگذارد و به جواب مناسبي دست پيدا كند .

در فكر كنيد« ص 17» سؤالي با عدم وجود سيستم كنترل و فرمان بيان شده كه اگر نبود چه اتفاقي مي افتد ؟ كه فراگيران با كمي تأمل مي توانند جواب مورد نظر را بيابند .

در مقايسه كنيد« ص 18» سه تصوير ازسه دوچرخه به نمايش گذاشته شده است و خواسته كه آنها را از نظر سيستم با هم بررسي و مقايسه كنند و تفاوتها و شباهتها را مورد ارزيابي قرار دهند.

در فكر كنيد« ص 18» از فراگيران خواسته شده كه نكات ايمني در مورد دوچرخه سواري را بشمارند . بعد از سيستم دوچرخه ؛ چرخ خياطي ( ماشين دوخت ) را بررسي كرده و آنرا به چند سيستم فرعي تقسيم كرده است .

در پايان به فعاليتهاي واحد سيستم مي رسيم كه شامل چهار فعاليت بصورت گروهي يا فردي مي باشد كه فراگيران توانسته باشند خود هر سيستم پيچيده اي را اجزايش را مشخص كرده و رابطه آنها را با هم بررسي و در نهايت مصاحبه اي با صاحبان مشاغل مختلف . «ص 20»

بطور كلي در واحد فناوري و سيستم اشكال باعث افزايش علاقه فراگيران به كتاب شد  و مي تواند دبيران را در امر تدريس براي تنوع استفاده از مثالهاي مختلف به عنوان يك محصول فناوري و يا هماهنگ كنندة اجزاء به عنوان يك سيستم ترغيب مي كند .

برنامه ريزان درسي اين واحد ( فناوري و سيستم ) براي ترغيب فراگير به استفاده از پيش دانسته هاي ومقدمه هاي منظم و خلاصة واحدها و سؤالاتي در نوشتة خود گنجانيده اند .

تصاوير انتخابي متناسب با عصر جديد و عصر تكنولوژي حال مي باشد كه فراگيران را داراي ذهنيتي نو و تازه از دنياي حال و آينده مي كند . جهت گيري نظري اين واحد به سمت فناوري روز مي باشد ، اهداف اين واحد با استفاده از تصاوير و متون نوشتاري واضح و آشكار مي باشد . سبك نوشتاري كتاب تناسب لازم را با تصاوير دارد بطوري كه در برخي موارد تصاوير گويا تر از نوشته ها مي باشند .

با توجه به سطح سني مي توان دريافت كه براي فراگيران 13 ساله طراحي و سطح خوانايي كلاسي(11)،كه در حدود همين سن مي باشد و متناسب با تفكر فراگير در اين دورة تحصيلي مي باشد .

تحليل محتوايي واحد ( 2 ) :  كار با برق

در كتاب آموزش حرفه و فن سال سوم تصاويري كه نمايش داده شده عمدتا وسايل خانگي از قبيل : اتو ، پنكه ، ماشين لباسشوئي ، جارو برقي ، چرخ گوشت و سشوار مي باشد كه فراگير كم و بيش با آن آشنائي مختصري حتي در محدودة كار، با آن دارد . بررسي يك موتورالكريكي به عنوان يك وسيلة برقي صنعتي كه از آن در توليد نيرو استفاده مي شود ، انجام شده و ساختمان آن را مورد ارزيابي قرار داده است .

در« ص 22» ذهن فراگيران را به تصاوير پنكه و اطو معطوف ساخته و از آنها خواسته مي شود كه سؤالات مربوط را جواب دهند و فراگيران با توجه به نوع استفاده اي كه از اين فناوري مي شود پاسخ سؤالات را خواهند داد . د رسالهاي اول و دوم فراگيران با انواع مدارات آشنائي پيدا كرده اند و حال در محتواي كلاس سوم فراگيران را به بستن مدارها ترغيب مي كنند كه چگونه مي توان يك لامپ را از دونقطه روشن وخاموش كرد.( با استفاده از كليد تبديل ) . فعاليت« ص 23» نيز بستن يك مدار كليد تبديل را نشان مي دهد . در بخش آزمايش كنيد «ص 25» با توجه به فعاليت مدار تبديل مي توان آنرا بر طبق نوع سؤالي كه از آن عنوان شده مدار كليد تبديل را آزمايش كرد و آنچه را مي بينيم به صورت گزارش مكتوب در كلاس بررسي كرد ، ( توسط فراگيران ) .

در بحث كنيد« ص 25»، تصاويري را نمايش گذاشته از لوازم برقي خانگي ( جارو برقي ، ماشين لباسشوئي ، سشوار و ماشين چرخ گوشت ) و از فراگيران خواسته شده كه به سؤالات مربوط جواب دهند . و از اين قسمت بحث كنيد مي باشد كه ذهنيت فراگيران را به موتور الكتريكي و كاربرد انواع آن در لوازم برقي را بازسازي         مي كند .

مباحث بيشتر بدانيد «ص 26»و«ص27» به تاريخچة موتورهاي الكتريكي و اهميت آن در وسايل امروزي و كاربرد آن در لوازم برقي خانگي و اتومبيل ها تأكيد مي كند .

تصاوير نمايشي «ص27» كه قسمت هاي يك موتور الكتريكي را نشان مي دهدبا توضيحات مختصري كه در مورد هر كدام به طور اجمالي دارد مطابقت مي كند.

فعاليتهاي «ص 28» كتاب سال سوم از فراگيران خواسته شده كه يك موتور الكتريكي كوچك را بررسي كرده و گزارشي در كلاس ارايه داده و همچنين با استفاده از يك موتور الكتريكي كوچك اقدام به ساختن يك پنكة كوچك روميزي كنند . به طور كلي در واحد كار با برق از محتوايي استفاده شده كه چه از لحاظ تئوريك و چه از لحاظ عملي كه فراگيران د ر مورد استفاده و نوع كاربرد وسايل ،يك آشنائي هر چند مختصر قبلي در منز ل و محيط زندگي خود از آن دارد .

الكترونيك :

از لحاظ محتوايي فراگيران ضمن آشنايي فراگرفته شده از سال دوم با قطعات الكترونيك از قبيل : خازن ، ديود و آي سي و مقاومت برخي مدارات بسته شده در فعاليتهاي كتاب سال دوم، در كلاس سوم به طور جامع تر به اين نوع مدارات پرداخته شده است . فراگيران را با برخي از وسايل اندازه گيري الكترونيكي ا ز قبيل: اهم متر و ولت متر آشنا مي سازند . در بحث كنيد « ص 30» به بررسي واحدهاي اندازه گيري پرداخته كه فراگيران  را ترغيب  مي كند كه هر كدام از واحدهاي متر و ليتروگرم چه كميتهايي را اندازه گيري مي كند . در بيش تر بدانيد «ص 30» فراگيران با برخي از نام كميتهاي الكتريكي و واحد كميتهاي الكتريكي و دستگاههاي اندازه گيري آشنا مي شوند و همچنين با علائم اختصاري اين كميت ها و واحدشان  آشنائي كافي پيدا مي كنند . در اين بخش فراگيران علاوه بر مقاومت و خازن  و كه از سال قبل آشنائي مختصري پيدا كرده اند با سلف نيز آشنائي پيدا مي كنند و به بررسي اجسام از لحاظ دارا بودن مقاومت الكتريكي مي پردازد . براي آشنايي با طرز كار ترانزيستور آن را آزمايش مي كنند با توجه به مباحث« ص32» . فعاليتهاي «ص 33» و « ص 34 »ساخت و مونتاژ برخي از فطعات الكتريكي را نمايش مي دهد و فراگيران با بكار بردن آن در مدارات مي توانند وظايف آنها را حدس و به خوبي مشاهده كنند . همچنين در واحد الكترونيك ساخت يك مدار خبر كننده صوتي را نمايش مي دهد با رسم مدار مربوطه كه فراگيران را آشنا مي كنند با قطعات الكترونيكي و رابطة‌ آنها با يكديگر و

در پايان فراگيران مصاحبه اي را با صاحبان مشاغل در خصوص اين رشته انجام مي دهند و با شرايط كاري و تعريف شغل مورد نظر و آشنايي مختصري پيدا خواهند كرد .

بطور كلي واحد الكترونيك ، قطعات الكترونيكي را نمايش مي دهد تا فراگيران قطعاتي را كه در راديو و ضبط و يا كيتهاي الكتريكي مي بينند بخوبي بشناسند و بتوانند در پايان يك مدار ساده الكترونيكي را مونتاژ كنند . تصاوير اين بخش نيز گوياي تمامي مطالب مي باشد . با توجه به عصر الكترونيك مطالب و تصاوير اين واحد براي فراگيران جذاب و جالب  مي تواند باشد . اشكال به نوعي مي تواند باعث افزايش علاقه به اين واحد ( كار با برق ) گردد . محتواي اين واحد طوري سازماندهي شده است كه به شناسائي قطعات الكترونيكي و كاربرد آن در وسايل الكتريكي اشاره شده است . فراگير را ترغيب به مونتاژ كيت هاي الكترونيكي مي كند . حس كنجكاوي در فراگيران را افزايش مي دهد . محتويات اين واحد درسي اطلاعات لازم را بر تطبيق با نيازهاي شخصي فراگيران ارائه كرده است . محتوا فراگيران را به تفكر وا مي دارد و ابتكار و خلاقيت را در بين فراگيران علاقه مند شكوفا مي سازد .

سطح خوانائي كلاسي با توجه به فرمول مك لافلين متناسب با واحد فناوري و سيستم  مي باشد و براي فراگيران در مقطع سني 13  سال طرح ريزي شده است .

 تحليل محتوائي واحد ( 3 ):  بهداشت

در ابتداي اين واحد با نمايش تصاوير، انواع بيماريها را مشخص كرده و از فراگيران خواسته شده كه به  سؤالات عنوان شده پاسخ گويند . فراگير در كتب سالهاي اول و دوم در مورد سلامت و بيماري مطالبي آموخته است . همچنين در زمينة داشتن رفتارهاي سالم و دوري از رفتارهاي نا سالم ، توانائي هائي كسب كرده اند . در كتاب سوم سعي بر اين بوده كه فراگيران بياموزند كه براي داشتن زندگي سالم بايد در حفط و بهبود سلامت خود و ديگران بكوشند و از بروز بيماريها پيش گيري كنند . در اين كتاب با يكي از روشهاي مهم پيشگيري از بيماري ها آشنا مي شوند . در اين واحد واكسناسيون را براي جلوگيري از بروز بيماري ها مشخص كرده است . مطالب و محتواي اين واحد نشانگر اهميت واكسناسيون و راههاي پيش گيري از بروز بيماري ها مي باشد . بيش تر بدانيد «ص 40 » و « ص 41 » هفت بيماري كه با واكسن مي توان از آنها پيشگيري كرد را مشخص و در مورد آنها توضيحات مختصري داده است . فعاليتهاي «ص42 »،« ص43 » و« ص  44 » فراگيران را به بررسي عدم وجود واكسن در زمان قديم و تهيه كارت واكسناسيون و همچنين نمايش بانقاب ( كار گروهي ) كه انواع بيماريها با نقاب به فراگيران باز آموزي مي كند ، باز مي دارد .

در قسمت ديگر در اين واحد به مراقبت از كودك پرداخته و مطالبي چند در مورد كودكي كه تازه متولد شده  عنوان شده است . مطالب اين واحد به طور كلي از سازماندهي محتوايي كافي برخوردار است . مطالب با تصاوير ارايه شده همخواني دارد . تصاوير بطور ساده مي توانند بيان كننده نكات ديگري باشند كه ممكن است در ذهن فراگيران باشد . در بخش ديگر به بررسي چگونگي مراقبت از بيمار در خانه پرداخته شده است و از فراگيران در فكر كنيد «ص 51 » خواسته شده كه در خانواده شما اگر فردي دچار يك بيماري شد چه نكاتي را براي مراقبت از او بايد مورد توجه قرار دهد .

موارد محتوايي اين واحد حول سه محور پيش گيري از بروز بيماري توسط عمل واكسناسيون و مراقبت از كودك از بدو تولد تا زمان راه رفتن و همچنين مراقبت از بيمار در خانه مواردي مي باشند كه در اين واحد به آن پرداخته شده است . در بيش تر بدانيد «ص 53 »تعداد تنفس طبيعي را در سنين مختلف بررسي كرده با رسم يك جدول ساده كه قابل درك و فهم براي فراگيران بوده وهست . تصاوير نمايش«ص 53 » تعدادي از ابزار و وسايل پزشكي از قبيل: گوشي ، فشار سنج و دما سنج طبي مي باشد كه جزء وسايل اوليه در علم پزشكي مي باشد كه از آن پزشك در مراحل اوليه استفاده مي كند . تحقيق كنيد« ص 53 » فراگيران را ترغيب مي كند به مطالعه در مورد يكي از انواع بيماري ها و علل بروز و علائم بيماري ، كه آنرا به صورت گزارش در كلاس ارايه مي دهد . محتواي اين واحد قابليت انطباق پذيري يعني اينكه اطلاعات لازم را براي تطبيق آن با  نيازهاي شخصي فراگيران فراهم كرده است .مطالب هم براي شاگردان با استعداد ويژه و هم فراگيران ناتوان كاربرد دارد . مطالب فراگيران را به درگير شدن با محتواي آن فرا مي خواند .در واحد هايي كه در سال سوم آمده است مي توان واحد ها را به ترتيب ارايه نداد و هر كدام را به طور دلخواه و در زمان مناسب به فراگيران آن ارايه داد . سطح خوانايي اين واحد با توجه به فرمول خوانايي مك لافلين در حد پائين نسبت به واحد هاي گذشته مي باشد كه براي سن يازده سالگي طرح ريزي گرديده است .

تحليل محتوايي واحد ( 4)  : كار با چوب

محتواي كار با چوب با توجه به اشكال به كار رفته و مباحث نوشتاري آن دانش‌ آموزان را جذب خود مي كند  و به دليل اينكه اصولا دانش آموزان از كار كردن با كارهاي چوبي از قبيل : ساختن يك چكش چوبي يا ميز و يا نردبان آشنائي دارند ، علاقة صريحي نسبت به واحد كار با چوب از خو د نشان مي دهند . اندازه حاشيه هاي خالي اطراف متن نيز مناسب بوده و همچنين اندازة متن نوشتاري مناسب بود ه كه مي تواند قابليت استفاده از كتاب را افزايش دهد . تصاوير نمايش داده شده در« ص 55 » گوياي انواع كاربردهاي چوب مي باشد كه فراگيران آن را مورد بررسي قرار مي دهند . در واحد كار با چوب فراگيران با فرآورده هاي چوب ، عوامل تخريب كننده چوب و ابزار مورد استفاده در صنايع چوب آشنا مي شوند . بطور كلي تصاوير انتخابي براي اين واحد مي تواند كاملا گوياي مباحث درسي و مطابق با اهداف يادگيري اين واحد درسي باشد . جهت گيري نظري مطالب كتاب متناسب با سالهاي اول و دوم مي باشد . از فعاليتهاي عملي و تحقيقي بيشتر در اين واحد استفاده شده است . در قسمت فعاليتهاي« ص 63» و«ص 64» فراگيران با معرق كاري و ساخت يك جعبة  ابزار كوچك آشنا مي شوند و فعاليت« ص67» و«ص 68» و« ص69» مراحل تهية يك قاب عكس چوبي را بيان مي كند و در پايان فراگير مي تواند كه با استفاده از ابزارهاي مختلف و نوع استفاده از آن ابزارها و فكر خلاق خود چه كارهاي چوبي ديگري مي تواندانجام دهد . و در نهايت فراگيران مي توانند مصاحبه اي با صاحبان مشاغل در اين زمينه داشته باشند و گزارشي تهيه و به كلاس ارايه دهند . بدليل مهم بودن چوب در دنياي امروز اين بخش مي تواند فراگيران  را جذب مطالب و فعاليتهاي خود كرده و آنها را بيشتر با چوب و انواع آن و آفتهاي چوب آشنا سازد . به طور كلي سبك نوشتاري واحد  4  ( كار با چوب ) همانند ساير واحد هاي كتاب بوده و متناسب با تصاوير استفاده در كتاب مي باشد . در اين واحد بيشتر تكيه بر فعاليتهاي روائي حركتي بوده  و نوع فرآورده هاي چوب را مورد بررسي قرار داده كه كاغذ را مي توان از مهمترين آنها دانست كه «ص 56 » تصوير كارخانه كاغذ سازي را  بعنوان يك رسانة ديداري نمايش داده است .سازماندهي اين واحد در جهت شناسائي فرآورده هاي مختلف چوب ـ آفات و استفاده از بخشهاي مختلف چوب در صنايع مي باشد .

سطح خوانايي اين بخش مانند ساير بخشها براي گروه سني 13 سال طرح ريزي گرديده است .

 

تحليل محتوايي واحد ( 5 )

1 . آشنايي با خود رو

2 . تعمير و نگهداري شير آلات در منزل

آشنايي با خودرو ( مكانيك اتومبيل ) :

در جهان پر تحرك امروز ، خودرو در زندگي بشر جايگاه ويژه اي دارد . به طوري كه مهارت رانندگي براي عموم مهارتي ضروري است . براي استفادة بهتر و مناسب تر از خودرو ، لازم است در مورد قسمتهاي مختلف آن اطلاعاتي به دست آوريد . در اين واحد ، فراگيران را با اتومبيل و نگهداري آن آشنا مي كنند تا در آينده بتوانند از اين وسيله به نحو مطلوب استفاده كنند . مطالب اين واحد در سالهاي اول و دوم عنوان نشده . در كتاب سوم ( آزمايشي ) آشنايي با خودرو بجاي مطالب سالهاي گذشته بعني واحد كار با فلزات آورده شده است و به نوعي  مي توان گفت كه مبحث  كار با فلز سالهاي قبل مي تواند پيش نياز اين واحد باشد . تصوير« ص 72 » يك شماتيكي از يك خودروي سواري مي باشد كه فراگيران را ترغيب  مي كند كه به سؤالات عنوان شده پاسخ دهند . در اين بخش قسمتهاي مختلف يك اتومبيل به طور خلاصه براي فراگيران توضيح داده شده است . اشكال با مطالب عنوان شده مطابقت دارد و برخي از تصاوير مي توانند گوياي مطالب بيشتري نسبت به مباحث تئوريك باشند . فراگيران به دلايلي كه علاقه مند به اتومبيل و حركت با آن هستند مطالب اين واحد را با سؤالات بيشتري كه خود مي پرسند دنبال مي كنند . قالب محتوايي اين بخش آشنايي با خودرو مي باشد كه بخشهاي آن شامل : موتور ، دستگاه انتقال قدرت ( كلاج ، جعبه دنده ، ديفرانسيل ) ، فنر بندي و تعليق ، برق خود رو ( باتري ، دينام ) ، هدايت فرمان ، چرخ و ترمز و بدنه و شاسي و ساير اجزاء خودرو مورد مطالعه اجمالي قرار داده  است . در كتاب سال سوم نظام قديم در بخش اتومكانيك قسمتهاي مختلف موتور بيشتر مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود در حاليكه كتاب سوم ( آزمايشي ) از نظر محتوايي در اين واحد كمبودهاي مختصري دارد كه اميد است برنامه ريزان درسي نسبت به اين نقص در سالهاي آتي بپردازند .

تعمير و نگهداري شير آلات در منزل :

هنگاميكه در منزل هستيم صداي چكه هاي آب ممكن است نظر هر فردي را به خود جلب كند ، وقتيكه مشخص شد كه اين صداي چكة آب از شير هاي آب مي باشد ، طبيعتا بايد نسبت به رفع نقص آن اقدام كنيم . همانطور كه ميدانيم آب مايه حيات است و بايد در استفاده از صرفه جويي لازم به عمل آورده شود . تصويري كه در« ص 82» كتاب نمايش داده شده مي تواند مشخص كند كه مطالبي را از همان ابتدا مي خواهد بررسي كند. قسمتهاي مختلف يك شير كوتاه شامل : بدنه، دسته و ميله ، مهرة  درپوش، و اشر آب بندي مهر ه و واشر كه با نمايش تصوير« ص 83 »و«ص 84 » شيوة تعويض يك واشر شير كوتاه را به فراگيران آموزش داده تا بتوانند در منازل خود اين عمل را براحتي انجام دهند .

در قسمت بيش تر بدانيد «ص 85 »و«ص 86 » فراگيران با يكي ديگر از شير آلات ( شير مخلوط توكاسه ) آشنا و به قسمتهاي مختلف آن مي پردازد . كلا در بخش فعاليتهاي اين واحد درسي به رفع نواقص يك شير در منازل پرداخته تا بتوان از اين طريق آموزشهاي ابتدائي بخش تأسيسات را در فراگيران القا كرد . تصاوير و محتوا با هم همخواني و مطابقت مي كنند و به فراگيران كمك مي كند تا مطالب را بهتر و بيشتر درك كنند .

در پايان فراگيران با صاحبان اين مشاغل مصاحبه اي را انجام خواهند داد تا  از نظر اجتماعي و اقتصادي موقعيت اين شغل را دريابند و در آينده بتوانند به اين حرفه نيز بيانديشند . جهت گيري نظري اين بخش به سوي يادگير ي تعميرات سادة شير آلات در منازل و به طور كلي محيط زندگي فرد مي باشد . مي توان عنوان كرد كه اين واحد مي تواند فراگيران را با محتواي آن درگير سازند چرا كه در پيرامون خود آن را كاملا  لمس مي كند .

تحليل محتوايي واحد ( 6 ) : ساختمان سازي

محتواي اين واحد در بخش ساختمان به مشاركت در امور شهري و همچنين رعايت نكات ايمني در ساختمان سازي پرداخته است . فراگيران با نگاه كردن به تصوير« ص 94 » و جواب دادن به سؤالات مي توانند براي شروع درس آماده شوند . در قسمت رعايت نكات ايمني در ساختمان سازي براي درك بهتر فراگيران از تصاوير مناسب در صفحات« 95و 96 » استفاده گرديده است . فراگيران عزيز مي توانند به همراه والدين خود به شهرداري ها مراجعه كنند يا با نوشتن نامه و درخواست از شهرداري ، در امور ساختمان سازي و رعايت مسائل ايمني مشاركت كنند . با اصول  نامه نگاري و درخواست از ادارات به طور كلي آشنايي مختصري پيدا خواهند كرد . فعاليت  «ص 97 » اين امكان را به فراگيران خواهد داد .

مطالب ديگري كه فراگيران با آن آشنا خواهند شد ؛ مربوط به ماكت سازي مي باشد . فراگير مي تواند با راهنمائيهاي دبير خود در اين بخش مواد مورد نياز را تهيه كرده و اقدام به ساخت ماكتي از يك ساختمان كند . ماكت سازي نياز به آموزش خاص ندارد و هر كس به ميزان خلاقيت خود مي تواند در آن مهارت بدست آورد . ماكت سازان ماهر ، ماكتها را از چوب يونوليت ، فوم ، پلاستيك و مقواي مخصوص و گاهي از گل مي سازند . فعاليت صفحات «101-99 » نمايش دهندة  مراحل ساخت يك ماكت از يك طرح ويلايي با استفاده از مقوا و

تصاوير نمايشي در« ص 102»  نشان دهندة  چند طرح ماكت با استفاده از مواد مختلف و به صورت كامل مي باشد . به طور كلي در بخش ساختمان سازي دبير مربوطه با فراگيران مي تواند با استفاده از اندك وسايل لازم به كارهاي عملي اين واحد بپردازد و با راهنمائي هاي صريح به فراگيران در امر يادگيري و مشاركت در امور شهري و توجه به نكات ايمني در ساختمان سازي كمك شاياني نمايد . فراگيران نيز مي توانند با توجه به محتواي كتاب و محل سكونت خود و ساختار ذهني خود از اين واحد درسي بهره اي  هر چند مقدماتي را ببرند . موارد اين بخش مي تواند فراگيران را به درگير شدن بيشتر محتوا با زندگي خودشان كند .

راه سازي

راه ها شريان هاي حياتي يك كشور ند كه مسافرت و حمل و نقل روي آنها انجام    مي شود. پس بايد آن را با دقت ساخت.توجه به اهميت راه سازي و وجود آن در بخش راه سازي واحد (6) فراگيران را ملزم به يادگيري مقدماتي در مورد راه ها و خطوط ارتباطي بين دو نقطه مي كند . فراگيران در مي يابند كه راه ها چگونه ساخته ميشوند و از چه مكانهايي عبورمي كنند . با ويژگيهاي راه هاي استاندارد آشنايي پيدا مي كنند . به بررسي تصويري چند پل ساده مي پردازند . با وسايل ابتدايي به ساختن يك پل قوسي و تعيين بار شكست پل در فعاليت« ص104 »و« ص 105 » مي پردازند. فراگيران با انواع پل ها آشنا شده ( از نظر تصوير) و با تفكر خودشان به اهميت آنها از نظر نوع كاربرد آشنا مي شوند. 

جهت گيري نظري همراه با مطالب تئوريك و تصاوير به سوي ياد گيري يك مطلب كلي كه آشنايي  مقدماتي با انواع مختلف پل است ، مي باشد . اندازه تصاوير استفاده شده در اين قسمت مناسب يوده ؛ تصاوير ساده و گويا مي باشد و اين تصاوير ساده هستند كه به فراگيران كمك مي كند كه با فكر خلاق خودشان به مطالبي خارج از مباحث كتاب بپردازند .محل زندگي فراگيران مي تواند به بهتر ياد گرفتن اين مباحث كمك كند . آشنايي با انواع پلهاي يك منطقه ، مي تواند فراگيران را در تشخيص نوع پل و چرا  از اين نوع پل در اين مكان استفاده شده ، ترغيب كند . تصاوير در اين بخش به گونه اي ساده و با استفاده از امكانات ساده گوياي مطالب مورد نظر و اهداف اين واحدمي باشد.

تحليل محتوايي واحد (7):

1-خوراك           2- پوشاك

 خوراك:

در كتابهاي سالهاي اول و دوم راهنمايي در مورد غذاها ي مختلف و بهداشت مواد غذايي، بهداشت آشپزخانه و روش صحيح پخت بعضي از مواد غذايي ، مطالبي به فراگيران آموخته شد . همچنين براي تنظيم برنامة غذايي روزانه خودشان توانايي كسب كردند. مي دانيد كه سلامت انسان تا حد زيادي به غذايي كه مي خورد ، بستگي دارد .غذاي مناسب بايد علاوه بر رفع گرسنگي، انرژي كافي براي كار ، فعاليت و مواد كافي براي رشد، تكامل و ترميم بدن را داشته باشد.در اين بخش « خوراك » از  واحد (7) فراگيران با تغذيه در دوران مختلف زندگي آشنا مي گردند. در اين قسمت فراگيران مي توانند با هزينه هاي كم فعاليتهاي اين واحد « خوراك » را با راهنمايي دبير خود انجام دهند.با استفاده از تصاوير مي توان فراگير را با اغلب مواد غذايي آشنا كرد.از فراگيران مي توان خواست كه موادي كه مورد نياز اين واحد است هر كدام قسمتي از آن را به كلاس بياورند . با برنامه ريزي صحيح دبير مربوطه و علاقة فراگيران مي توان، يك برنامة غذايي مدون براي فرا گيران و گروههاي سني مختلف ترتيب داد .

جهت گيري نظري اين بخش در جهت يادگيري « تغذيه در دوره هاي مختلف سني » مي باشد . تصاوير«ص109 » مي تواند رابطة مواد غذايي را با كودك توسط  فرا گيران ارزيابي كرد و نظر آنها را جمع بندي كرد . در بحث كنيد ، «ص109»فرا گير مي تواند با خواندن سؤالات و جمع آوري اطلاعات با راهنمايي دبير مربوطه به بحث و گفتگو بنشيند . در اين واحد انواع مواد مغذي نام برده شده، كه فراگيران مي توانند در بررسي غذاها مواد به كار رفته در آنها را مورد ارزيابي و مشخص نمايند. در بيش تر بدانيد، «ص110» راهنماي انتخاب مواد غذايي روزانه از گروههاي غذايي ميباشدكه كمك مي كند از اين طريق فراگيران يك برنامة غذايي منظم براي خود تنظيم تا مواد مورد نياز بدن خود را در هر گروه سني تأمين كنند . مطالبي كه در بيش تر بدانيد اين بخش آمده است مطالبي كاملا پر محتوا بوده و اطلاعات جامعي را در اختيار فراگيران قرار مي دهد. تصاوير مي تواند در جهت افزايش علاقة فراگيران به اين بخش سودمند باشد. محتواي كتاب در اين قسمت نيز مي تواند فراگير را به تفكر نقادانه و خلاق ترغيب كند . از بخش فعاليت هاي اين قسمت مي توان روش تهيه شيريني ميكادو را نام برد كه مطالبي جديد و به دليل افزايش بيش از حد علاقة فراگيران به شيريني جات مي توان با تهية مواد مورد نياز آن را در كلاس تهيه كرد و در اين قسمت فراگيران با راهنمايي دبير مربوطه با روش تهية شيريني ميكادو آشنا شده و حتي مي توانند در منزل آن را به راحتي تهيه كنند . سبك نوشتاري چه در مطالب تئوريك و چه در فعاليت ها ، ساده و قابل درك براي فراگيران در اين گروه سني مي باشد. ديگر فعاليتهاي اين بخش را هم به راحتي و با توجه به زمان بندي كلاسي آن را در كلاس تهيه كرد تا فرا گيران آن را از نزديك لمس كنند.به طور كلي قالب محتوايي اين بخش خوراك همان طوركه قبلاذكر گرديده است ، « تغذيه در دوران مختلف زندگي» مي باشد.

پوشاك

در سال اول و دوم در مورد انئاع پارچه و روش شناسايي آنها . همچنين انواع اليافي كه در بافت پارچه مورد استفاده قرار ميگيرند ، مطالبي عنوان گرديد . در كتاب سال سوم ( آزمايش ) فراگيران را با روشهاي مختلف لكه گيري ،  شست وشو و عملياتي كه با توجه به كار برد پارچه ها روي آنها انجام  مي گيرد ، آشنا مي سازد. مطالبي كه فرا گيران ببه صورت جزيي با آن آشنا خواهند شد، عبارتند از : روش شستن و اتو كردن لباسهاي نخي و كتاني ، روش شستن و اتو كشي لباسهاي پشمي و بافتني ، لكه و انواع آن و برطرف كردن آنها و

تصاوير نمايش « ص 126»به سادگي نشان دهندة شستشوي لباسها و خشك كردن آن مي باشد . در اين قسمت نيز تصاوير گويا و مباحث بيش تر بدانيد، متناسب با نياز فراگيران مي باشد ، چرا كه فرا گيران علايمي را روي پارچه ها و پوشاك     مي بينند و معني آنها را نمي دانند ، در نتيجه در بيش تر بدانيد،.«ص125»  با علايم بين المللي نگهداري از پوشاك آشنايي مختصري پيدا خواهند كرد.به طور كلي قالب محتوايي اين بخش به چگونگي نگهداري از لباسها مي پردازد و در قسمتهاي : بحث كنيد، و فكر كنيد و تحقيق كنيد در اين بخش سوالات عنوان شده فراگيران را ببه سمت محتواي درسي سوق مي دهد. در قسمت فعاليتهاي اين بخش فراگيران با توجه به علاقة شخصي خودشان مي توانند اقدام به ساخت خرگوشي عروسكي يا هر حيوان ديگري كرده و يا اقدام به مكرومه بافي كنند ، كه با تهية وسايل مورد نياز و با راهنمايي دبير مربوطه مي توانند كار عملي اين بخش« پوشاك» را انجام دهند.

در پايان اين بخش نيز فرا گيران با صاحبان مشاغل در اين زمينه مصاحبه اي را انجام مي دهند تا به شناخت مشاغل در اين بخش دست يابند .از جمله نقطه ضعفي كه در اين واحد به چشم مي خورد استفاده از امكانات  مي باشد كه در واحد به آن اشاره شده است كه  منطبق با امكانات محيط آموزشي نمي باشد.

مطالب اين واحد اطلاعات لازم را براي تطبيق آن با نيازهاي شخصي فراگيران ارائه كرده است و از جملة واحدهايي ميتواند باشد كه مناسب شاگردان با استعداد هاي خلاق و يا ناتوان در ياد گيري مي باشند . و آن به اين دليل است كه فراگير به طور مداوم با آن برخورد مي كند . ديگر مطالب اين واحد و تصاويرو فعاليتها به طور گويا محتوا را سازماندهي مي كنند تا به اهداف آموزشي اين واحد درسي،كه آشنايي با خوراك و پوشاك است ، دست يابند.

 تحليل محتوايي واحد ( 8 ): كشاورزي

  1- باغباني                       2- دام پروري                               3- صنايع غذايي

همان طور كه عنوان شده است ، اين واحداز سه بخش :باغباني ، دامپروري و صنايع غذايي تشكيل شده است . در هر بخش فعاليتهاي متنوعي پيش بيني شده است كه فراگيران متناسب با علاقه و استعداد و امكانات خود ، يكي از آنها را انتخاب مي كنند و انجام مي دهند . از فعاليتهاي تحقيقي  هر بخش نيز ، فراگيران به صورت گروهي يا فردي يك فعاليت را انتخاب خواهند كرد و انجام خواهند داد . در ذيل آشنايي مختصري با هر يك از بخشها خواهيم داشت :

باغباني

تحول دگرگوني در علم باغباني از وقتي آغاز شد كه علوم پزشكي و بهداشت به اطلاعات جديدي دربارة بدن انسان دست يافتند و متوجه شدند كه هر فرد براي حفظ سلامتي و قدرت كامل بدني خود ، علاوه بر موارد اولية غذايي مانند نشاسته ، گوشت و چربي به موادي از جمله ويتامينها احتياج دارد. از طرف ديگر به اين نكته نيز دست يافتند كه اين مواد در انواع ميوه ها و سبزيجات به مقدار زياد وجود دارد. با شروع انقلاب صنعتي و نياز به نيروي انساني سالم ، توليد ميوه و سبزي و گسترش باغها مورد توجه قرار گرفت و براي دست يابي به محصول بيشتر و مرغوب تر ، اقدامات و فعالتهايي آغاز شد. با ذكر اين مباحث از آنجا كه فراگيران در دو سال گذشته در زمينة روش كشت و پرورش گياهان يك ساله و دو ساله اطلاعاتي را كسب كرده اند . دركتاب سال سوم نيز دربارة نحوة تكثير و پرورش درختان مطالبي را خواهند آموخت. قالب محتوايي اين بخش به بررسي درختان و روش تكثيرو پرورش آنها مي باشد. در اين بخش فراگيران با اهميت درخت و درختكاري، هدف پرورش درختان، تأثير عوامل محيطي بردرخت ، انواع جنگلها (مصنوعي و طبيعي) ، شيوه هاي تكثيردرختان احداث باغ ، نمايي ازطرح هاي كاشت درختان ،   مراقب هاي پس از كاشت درختان آشنا مي شوند. در اين بخش دبيران مربوطه با هماهنگي اولياي مدرسه و فراگيران مي توانند ترتيبي اتخاذ كنند كه فراگيران در هفتة درختكاري و در مناطق داراي فعاليتهاي كشاورزي و باغداري فعالانه به كاشت نهال اقدام كنند. ( با مشاركت شهرداريها ، منابع طبيعي و باغداران )

اين بخش براي فراگيران جذاب و جالب ميباشد . به دليل علاقة فراگيران به سرسبزي و طبيعت درختان و محتواي آن در ذهن فراگيران جاي خواهد گرفت . جهت گيري نظري در اين بخش از اهميت درخت و درختكاري شروع شده وتا كاشت درخت در زمين اصلي و مراقبتهاي پس از كاشت ادامه مي يابد. كه مي توان به طور كلي عنوان كرد كه مطالب كاملا از روايي بر خوردار مي باشد. اشكال به كار رفته در اين بخش به طور ساده بيانگر اهداف آموزشي اين قسمت مي باشد.و باعث افزايش علاقةفراگيران به كتاب مي گردد. در اين بخش بيشتر از فعاليتهاي ديداري و نوشتاري استفاده شده است . سبك نوشتاري كتاب ساده و گويامي باشد . و فراگير  مي تواند بيشتر با محتواي اين قسمت در گير شود وآن هم به دليل ملموس بودن آن در محيط زيست خودشان مي باشد . مباحث بيش تر بدانيد، مطالبي متناسب با نياز و علائق فراگير مي باشد كه به طور اختصاصي در مورد برخي از انواع درختان نوشته شده است و اطلاعاتي به طور مختصررا دراختيار فرا گيران قرار مي دهد.

دام پروري

در سالهاي گذشته با زندگي و روش نگهداري دام و طيور به طور مختصر آشنا يي وجود داشت . در كتاب سوم ،‌با زندگي و نحوة پرورش برخي از حشرات و حيوانات آبزي آشنا مي شوند. در بين حشرات، زنبور عسل وكرم  ابريشم نقش بيشتري در زندگي انسان دارند كه مهمترين توليدات اين دو حشره عسل و ابريشم است . عسل از غذاهاي با ارزش انسان است و ابريشم در صنعت نساجي و پارچه بافي مورد استفاده قرار ميگيرد. مطالب ديگر در مورد آبزيان مي باشد ، به طوريكه آبزيان يكي از عمده ترين منابع تأمين پروتئين مورد نياز بدن انسان هستند . كه خوشبختانه در سالهاي اخير با استفادة بهينه از منابع آبي كشور،توليدآبزيان افزايش يافته و به عنوان يكي از غذاهاي سالم و بهداشتي مردم مطرح شده است.

قالب محتوايي كاملا ساده و گويا به پرورش زنبور عسل پرداخته است . در فكر كنيد،«ص160» ذهن فراگيران را به ديگر توليدات زنبور عسل معطوف مي كند . آشنايي مختصر با وسايل مورد نياز پرورش زنبور عسل از ديگر مباحث اين قسمت مي باشد . تصاوير نمايش «ص162» و«ص163»به سادگي اين وسايل را نشان داده است . مباحث بيش تر بدانيد، اطلاعات جامعي را در مورد زنبور عسل به فرا گيران مي دهد . در مقايسه كنيد،«ص164» فراگيران ميتوانند تفاوت انواع زنبورهاي داخل يك كندو را بررسي كند.

به طور كلي مباحث تئوريك ( نوشتاري و تصاوير ) ساده و گويا و مطالب بيشتر را فراگيران ، خود با تفكر خلاقانه در مي يابند.در پايان اين بخش فعاليت «ص175»   مي باشد كه فراگيران بر حسب علاقه و استعداد خودشان يكي را انتخاب ، در مورد آن كار عملي انجام مي دهند.تا دبيران محترم در يابند كه آيا فراگيران در اين بخش به اهداف آموزشي رسيده اند  يا نه؟ در اين قسمت نيز اطلاعات لازم را براي تطبيق آن با نيازهاي شخصي شاگردان ارايه كرده اند.

صنايع غذايي

 دراين بخش فراگيران درسالهاي قبل به طور مستقل و با اين عنوان آشنا گرديده اند و همچنين مي توان بخش « خوراك » در واحد (7) و سالهاي قبل را نيز پيش نياز اين قسمت دانست.هنگاميكه محتواي صنعت غدايي عنوان مي شود، منظور روشهاي نگه داري مواد غذايي از گذشته تا به حال مي باشد . استفاده از فناوري پيشرفته براي نگه داري طولاني تر و جلوگيري از به هدر رفتن مواد غذايي موجب شده است كه افراد بيشتري بتوانند در بخشهاي كشاورزي و دام پروري فعاليت كنند . در كتاب سال اول نظام قديم صنايع غذايي را چنين تعريف كرده اند:« روشهاي نگهداري مواد غذايي كه شامل : خشك كردن ، پاستوريزاسيون و استريليزاسيون  و بسته بندي به مدت طولاني را صنايع غذايي گويند.»

در كتاب سال سوم در بخش صنايع غذايي ابتدا با تصوير«ص176»  آغاز مي شود كه نشان دهندة  بسته بندي مواد غذايي مي باشد و فراگيران را ملزم مي كند كه به سئوالات عنوان شده در ذيل تصوير پاسخ بدهند. در قسمت بيشتر بدانيد، اين قسمت مباحث جالب و اطلاعات اولية جامعي در اختيار فراگيران قرار مي دهد كه فراگيران را با روشهاي مختلف نگه داري مواد غذايي و جدول روشهاي نگه داري برخي از انواع ميوه به وسيلة  حرارت ، از نوع اطلاعات اوليه مفيد اين قسمت مي باشد. به طور كلي قالب محتواي اين بخش راجع به روشهاي نگه داري مواد غذايي در روشهاي جديد و سنتي مي باشد ؛ كه بحث كنيد،«ص176» فراگيران را به بحث در مورد مقايسة روشهاي سنتي و صنعتي مي كند، كه اين خود اهميت نگه داري مواد غذايي در صنايع غذايي را مي رساند . به دليل اينكه در منزل فراگيران تا اندازه اي با تهية رب گوجه فرنگي آشنا هستند. فعاليت اين بخش نيز در صفحات «180 و181» تهية كنسرو رب گوجه فرنگي را آموزش مي دهدكه فراگيران به دليل علاقه در اين قسمت و با زمينة قبلي خود مي تواند مطالب را بهتر دريافت كند و عمل كند.   تصوير «ص181». در بخش فعاليت به طور ساده و مختصرو مفيد نمونه اي از عمليات كنسرو صنعتي از مرحلة‌ برداشت تا عرضة به بازار را نمايش مي دهد.

مطالب نوشتاري و تصاوير با هم هماهنگي دارند. تصاوير ساده و گوياي مطالب جديد بسته به تفكر خلاق فرا گير مي باشد . مواد غذايي پيرامون فراگيران ، آنها را به درگير شدن بيشتر با محتواي اين بخش مي كند. در اين قسمت ازتصورات قالبي و زبان كليشه اي استفاده شده و سعي شده است كه بيشتر مطالب را خود فراگير دريافت كند و با راهنمايي دبيروبا همراهي  با كلاس آن را در گروه هاي كلاسي مطرح كند . دراين بخش فراگير مي تواند به نوع آوري با استفاده از تجربيات محيط جامعه و خانواده روي آورده و در پايان فراگيران مصاحبه اي را با صاحبان مشاغل صنايع   غذايي انجام مي دهند و به پاسخ هاي بيشتري در اين زمينه دست پيدا خواهند كرد.  

 پایان

[ شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ ] [ 16:11 ] [ Reza ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت بارنگ های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز وپرشور ساخته است. این وبلاگ دریچه ایست بسوی داستان زندگی.....
امکانات وب